Onderzoeken

Excelleren naar vermogen

Wetenschappelijk onderzoek

HSN onderstreept het belang van evidence based werken. We gebruiken daarom wetenschappelijk gefundeerde methoden. We streven altijd naar het leveren van de best mogelijke zorg. Dit betekent dat we soms op zoek gaan naar methoden die het best aansluiten bij de problematiek van de doelgroep. Hier is innovatie voor nodig. Het expertisecentrum richt zich daarom op methodiekontwikkeling en onderzoek van deze methodes. De wetenschappelijk cyclus is hierin uitgangspunt.

Identiteit

Een positieve identiteit wordt als één van de belangrijkste beschermende factoren genoemd voor het welzijn van mensen. Het Nederlands Jeugdinstituut noemt een positieve identiteit als één van de tien beschermende factoren. Dit betekent dat deze bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van jongeren en tegenwicht biedt aan risico’s waar ze mogelijk aan worden blootgesteld. Interculturele jongeren scoren hoger op emotionele problemen en gedragsproblemen dan autochtone jongeren. Jongeren met een Turkse achtergrond scoren bijvoorbeeld hoger op sociale problemen, aandachtsproblemen en delinquent gedrag dan hun leeftijdsgenoten in Turkije. Een verklaring hiervan kan zijn de conflicterende waarden en verwachtingen van de Nederlandse en Turkse cultuur wat zorgt voor identiteitsproblemen (Janssen et al., 2004). Versterking van een positieve identiteit is dus een beschermende factor in het tegengaan van psychische problematiek, gedragsproblematiek en delinquentie. Binnen Praktijk HSN hebben we in de behandeling en/of begeleiding extra aandacht voor de ontwikkeling van een positieve identiteit.

Zingeving

Mensen hebben een fundamentele behoefte aan zingeving (Baumeister, 1991). In drie categorieën ‘omstandigheden’ kan zingevingsvraagstukken zich (plots) dringend voordoen: wanneer iemand een gevoel van leegte ervaart doordat diepere behoeften niet worden bevredigd (zien we vaak bij jongeren waarin hun waarden haaks staan met hun delinquent gedrag), wanneer iemand met problemen kampt waarbij behoefte aan verandering aangeboord wordt of wanneer iemand getroffen wordt door een ingrijpende levenservaring (ziekte, dood) (Van der Lans, 1996). Binnen HSN hebben we veelal te maken met mensen die zich in één van de bovenstaande omstandigheden bevinden. Hoewel voor deze groep zingevingsvraagstukken belangrijk zijn, worden deze als weinig relevant beschouwd in de hulpverlening. Zingeving wordt gekoppeld aan religie en in onze seculiere samenleving dus gerekend tot het privédomein en niet gezien als domein van professionele bemoeienis. Zingevingsvragen worden hierdoor vaak niet herkend. Banning (2001) noemt zingeving daarom ook de ‘verloren dimensie’.

Aanmelden of verwijzen? Dat kan!